DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię: Ulica, nr domu:
Nazwisko: Kod poczt.:
Data urodz.: Miejscowość:
Miejsce urodz.: Lokalizacja: śląskie opolskie zagranica
Wykształcenie: Tel/Fax:
Zawód: E-mail:
Posiadane umiejętności (znajomość języków, znajomość programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, etc.)

Ja, niżej podpisany (-a) deklaruję chęć wstąpienia do Ruchu Autonomii Śląska.
Znam i popieram cele statutowe stowarzyszenia; zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich oraz stosować do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy ruchu.

data i miejsce:


Jak mamy skontaktować się z Panią/Panem?

przez podany adres e-mail
telefonicznie
adresem pocztowym